Provozní řád

Provozní řád areálu

Je pro nás důležité, aby se naši klienti cítili v areálu příjemně. K tomu je za potřebí také nějaký stanovený provozní řád a jeho dodržování v rámci bezpečnosti a ochrany majetku i návštěvníků samotných.

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) Areálu Monínec (areál) povinni respektovat provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu. Seznam pozemků areálu najdete zde.
 3. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
 4. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při jakékoliv aktivitě, provozovatel neodpovídá.
 5. Provozovatel neručí za odložené věci (cennosti) návštěvníků.
 6. Na jednotlivých sportovištích je návštěvník povinný se chovat dle pokynů obsluhy a nesmí svou činností ohrozit ostatní návštěvníky areálu.
 7. Provozovatel areálu je oprávněn pořizovat audio-vizuální a fotografický záznam návštěvníků areálu za účelem ochrany majetku a zdraví osob, vytváření marketingových materiálů (na základě tzv. zpravodajské licence a pro novinářské účely, pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu) nebo na základě výslovného souhlasu.
 1. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných zájmovými složkami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.
  Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
 2. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR a Městské policii.
 3. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce). V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Ubytovací řád

Přehled pravidel ubytovacího řádu v Hotelu a ubytovacích zařízení Areálu Monínec. Zahrnuje také práva a povinnosti ubytovaných hostů a návštevníků.

Ubytovací řád je platný od 1. 1. 2023.

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Hotel vydá hostu, ihned při přihlášení, ubytovací průkaz, v němž bude uveden název hotelu, jméno hosta, číslo pokoje, cena za jednodenní ubytování, doba pobytu a čas pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu s poučením pro úschovu cenných předmětů v hotelovém sejfu.
 2. Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host na požádání povinen prokázat se personálu platným průkazem hotelu.
 3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15.30 do 22.00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 5. Požádá-li host o pozdější odjezd, lze se domluvit na recepci hotelu za příplatek: odjezd do 13.00 za 400 Kč, odjezd do 16.00 za 800 Kč, později od 16.00 za 1 000 Kč pokud váš pokoj nebude v den odjezdu již zarezervován jinými hosty.
 6. Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, vyhrazených k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tímto účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 7. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 8. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.
 9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 10. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.30 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 1. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 2. V hotelu a ostatních ubytovacích prostorách areálu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (sušičů vlasů apod.)
 3. Všechny ubytovací prostory v areálu jsou nekuřácké a je zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 4. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8.00 do 22.00 hod.
 5. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 6. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
 7. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
 8. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 9. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
 10. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
 11. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 12. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 13. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
 14. Tento ubytovací řád je platný od 1. 1. 2023 a je platný pro všechny ubytovací kapacity společnosti Monínec s.r.o.

Pokyny pro cestující přepravované v zimním období.

     Čl. 1 Všeobecná ustanovení

 • Cestující je povinen dodržovat ustanovení tohoto dokumentu, všechny pokyny a instrukce pověřených osob a pracovníků lanové dráhy v provozu. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek ohrožení vlastní bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících, bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.
 • Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, krátké lyže, běžecké lyže). Provozovatel vleku má možnost udělení výjimky.
 • Provozovatel drážní dopravy si vyhrazuje právo umožnit v jarním a podzimním období letního a zimního provozu při dodržení bezpečnosti cestujících a drážní dopravy, společnou přepravu pěších cestujících a lyžařů.

    Čl. 2 Podmínky pro přístup a přepravu

 • Lanová dráha a lyžařské vleky jsou v provozu pro veřejnost denně podle platného jízdního řádu schváleného MěÚ Sedlec-Prčice.
 • Zahájení denního provozu je v 9.00 hodin. Ukončení denního provozu je v 16:00 hodin. Dle jízdního řádu až do ukončení denního provozu.
 • Jízdní doklad (dále jen jízdenka) lze zakoupit na pokladnách u nástupu na lanovou dráhu a na pokladně u nástupu na horní kotvu, je-li tato v provozu. Jízdenky jsou platné v celém Areálu MONÍNEC.
 • Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem (dopravcem) MONÍNEC s.r.o. a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdního dokladu (jízdenky). Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že projde vstupními turnikety a vstoupí do označeného prostoru před nástupištěm, přístupného jen s platnou jízdenkou.
 • Jízdenka se vkládá do turniketu ve směru šipek vyznačených na jízdence. Čipová karta se přiloží ke čtecímu zařízení turniketu.
 • Přeprava se může uskutečnit pouze tehdy, jestliže jsou lanové dráhy a lyžařské vleky připraveny pro přepravu cestujících podle provozních předpisů, jinak je přístup do zařízení zakázán.

Čl. 3 Chování cestujících sedačkové lanové dráhy

 • Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
 • Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
 • Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
 • Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny vyjádřené formou značek (piktogramů).
 • Cestující, kteří potřebují pomoc při nastupování, nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem.
 • Cestující musí neprodleně opustit výstupní prostor lanové dráhy.
 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s nimi přepravovanými nezbytnou pomoc. Doprava skupin dětí může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem lanové dráhy.
 • Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, hole musí držet v jedné ruce a po dobu jízdy je mít položené vodorovně na kolenou.
 • Jestliže jsou cestující přepravováni s nasazenými lyžemi, lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně ve směru jízdy a položeny na opěrkách pro nohy.
 • Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, musí neprodleně opustit přepravní prostor.
 • Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená. Každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
 • Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
 • Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
 • Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
 • Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, zda nejsou zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu, části oděvu, šňůrky bundy a pod.), nebo jinak omezeni v pohybu.
 • Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce sedět a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
 • Cestující nesmí kouřit ve stanicích, ani při jízdě na trati lanové dráhy.
 • Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
 • Cestující nesmí poškozovat nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.

ČL. 4 Chování cestujících lyžařského vleku

 • Přeprava dospělého a dítěte na jednom vlečném závěsu je dovolena, jestliže dítě jede na vlastních lyžích.
 • Před nastupováním musí cestující (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu), vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, a hole držet v jedné ruce.
 • Během jízdy nesmí cestující svévolně vyjíždět z vlečné stopy, nesmí jezdit slalom ani pouštět vlečný závěs.
 • Je zakázáno chytat vlečné závěsy na trati.
 • Při pádu musí cestující uvolnit vlečný závěs a opustit trať co nejrychleji.
 • Při vystupování musí cestující uvolnit vlečný závěs v určeném místě a okamžitě opustit výstupní prostor v označeném směru.
 • Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 • Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.


Čl. 5 Osoby s omezenou schopností pohybu


Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravováni za těchto podmínek.

 • Oznámí tuto skutečnost provozním pracovníkům lanové dráhy a předem dohodnou možnosti a způsob přepravy, vzhledem k druhu jejich postižení.
 • Osoby s omezenou schopností pohybu a tělesně postižení mohou být přepravováni pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout přepravované tělesně postižené osobě, po dobu jízdy nezbytnou pomoc.
 • Potřebují-li, zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí to odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.

Čl. 6 Lyžařské vybavení, zavazadla a zvířata

 • Cestující smí s sebou přepravovat jeden kus příručního zavazadla (snadno přepravitelné, lehké a skladné) spolu s jednou sadou lyžařského vybavení a holí.
 • Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.
 • Zvířata mohou být přepravována, pokud tím není nepříznivě ohrožen bezpečný provoz a pokud majitel zvířete má při přepravě zvíře pod kontrolou a ostatním cestujícím to nezpůsobuje potíže (vodítko, košík).


Čl. 7 Vyloučení z přepravy


Z přepravy mohou být vyloučeny:

 • osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy,
 • osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku, které vydal dopravce, nebo pokynům pracovníků lanové dráhy,
 • osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost, nebo veřejný pořádek.


Čl. 8 Úrazy a mimořádné provozní události

 • Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou cestující opustit pouze tehdy, jestliže jsou o to provozními pracovníky požádáni.
 • V případě havárie nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující ihned informováni provozními pracovníky.
 • Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně, nebo písemně vedoucímu provozu lanových drah a lyžařských vleků.

Přepravní řád

SKI RELAX MONÍNEC vydává k zajištění činnosti a zabezpečení provozu na dopravních zařízeních a sjezdových tratích v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Přepravní řád platný od 1. 1. 2022.

Provozní doba dopravních zařízení


Denně: 09.00–16.00
Večerní lyžování: 18.00–21.00

Jízdenky

 • Prodej časových jízdenek je možný 15 minut před vyznačenou platností
 • Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsažená v přepravním řádu Areálu MONÍNEC.
 • Při nedodržování přepravního řádu, zejména při předbíhání a při jízdě mimo vyznačené tratě, si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy.
 • Nositel jízdenky je povinen předložit ji na požádání ke kontrole pracovníkům MONÍNEC za ztracené jízdenky se náhrady neposkytují.
 • Jízdenky zakoupené na pokladně jsou vydávány na bezkontaktní čipovou kartu Axess, poplatek za kartu činí 100 Kč.

 • Registrovaní uživatelé čipové karty Gopass se řídí těmito přepravními podmínkami, zároveň Všeobecnými obchodními podmínkami programu Gopass uvedenými na www.gopass.travel.

 • Náhrada za jízdenky se poskytuje v případě zastavení lanové dráhy a kotvy v Areálu Monínec trvající déle než 180 minut z důvodu nepříznivého počasí, nadměrné rychlosti větru, bouřky, technické poruchy nebo výpadku elektrické energie. V tomto případě bude náhrada jízdného poskytnuta formou voucheru za 0 Kč. Voucher bude vydán na pokladně Areálu Monínec. Nezbytnou podmínkou využití je registrace v internetovém obchodě programu Gopass. V sekci Gopass kupony, po zadání unikátního kódu, výběrem termínu využití a dokončením nákupu za 0 Kč získá cestující jednodenní skipas.

 • Při ztrátě nebo zapomenutí karty činí manipulační poplatek pro přenos tarifu na novou čipovou kartu 100 Kč. 

 • Poplatek za čipovou kartu Gopass činí 75 Kč.

 • Tarify mezi sezonami jsou nepřenosné

TickePoint

 • Automat na samoobslužný výdej Gopass karty, na níž je nahrána vaše jízdenka, zakoupená online v eshopu gopass.travel. Ticket Point funguje nonstop. Registrovanou Gopass kartu si ponechte a využijte při příští návštěvě.


Slevy jízdného

Slevy lze uplatnit pouze na pokladně areálu

 • Děti do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let mají jízdné zdarma. Pro prokázání nároku na jízdné zdarma, je doprovod dítěte povinen předložit na požádání ke kontrole pracovníkům MONÍNEC doklad totožnosti dítěte (např. kartička zdravotního pojištění dítěte).
 • Pro seniory starší 60 let je platná sleva 100 % každé 1. pondělí v měsíci
 • Pro seniory starší 70 let je jízdné za 100 Kč denní/večerní
 • Držitelé karty ZTP mají nárok na slevu 50 %
 • Extra slevy pro partnery lze uplatnit pouze na denní tarif z jízdného pro dospělou osobu. Lze uplatnit pouze na pokladně Areálu Monínec.

Kategorie osob

 • MALÉ DÍTĚ 0–5,99 let 
 • DÍTĚ 6–11,99 let
 • JUNIOR 12–17,99 let
 • DOSPĚLÝ 18–59,99 let
 • SENIOR 60+ let


Omezení přepravy

 • V případě nepříznivého počasí, nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel povinen, v zájmu bezpečnosti cestujících, omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení uzavřít.
 • Dopravní zařízení je nutné uzavřít v případě výpadku elektrické energie. Nouzové pohony LD slouží pouze k dopravení cestujících do nejbližší stanice v případě výpadku elektrické energie nebo při poruše lanové dráhy.


Technický provoz na sjezdových tratích

 • Úprava sjezdových tratí se provádí po ukončení provozu dopravních zařízení.
 • Sjezdové tratě jsou pro veřejnost uzavřeny v době od 16.30 do 18.00 hod. a od 21.30 do 9.00 hod. Provozovatel Areál Monínec si vyhrazuje právo na uzavření sjezdových tratí pro veřejnost i mimo uvedené hodiny.
 • Podle sněhových a povětrnostních podmínek je nutné provádět technické zasněžování sjezdových tratí a jejich úprava i za provozu. Sjezdová trať musí být označena výstražnou tabulí. V nástupních a vrcholových stanicích dopravních zařízení musí být vyvěšeny výstražné tabule.
 • Stroje na úpravu sjezdových tratí musí mít zapnutá výstražná světla.
 • Překážky na sjezdových tratích (sněžná děla, hadice, kabely) musí být viditelně označeny oplůtkem nebo bezpečnostní matrací.
 • Při provozu sněžných děl je nutno přizpůsobit rychlost jízdy kvalitě produkovaného sněhu, neohrožovat další lyžaře, nepřejíždět hadice ani kabely a nemanipulovat se sněžnými děly.


Pokyny pro užívání sjezdových tratí

 • Vzájemný ohled: Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, aby neohrožovali ostatní.
 • Kontrola rychlosti a chování: Rychlost jízdy a chování na sjezdové trati musí odpovídat osobním schopnostem a obecným podmínkám jako je například počasí, stav sjezdové trati, hustota lyžařského provozu apod.
 • Volba směru jízdy: Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení, které jim umožňuje přehled, a proto si mohou určit směr jízdy. Směr jízdy musí zvolit tak, aby neohrozili ty, kteří jsou níže.
 • Předjíždění: Každý může být předjížděn shora, zprava i zleva avšak pouze v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován a ohrožován.
 • Zahájení jízdy a křížení: Při zahájení jízdy, po pauze, nebo na křížení tratí se každý musí vizuálně přesvědčit, že trať je nad ním i pod ním volná.
 • Zastavení: Zastavení v úzkých, nebo nepřehledných místech sjezdové trati je nebezpečné. Po pádu, musí být trať co nejrychleji uvolněna. Zákaz zastavení platí v celé délce přemostění komunikace.
 • Pohyb bez lyží: Je-li nevyhnutelnýý, je nutné jít zásadně na okraji sjezdové trati a to jak nahoru, tak i dolů. Chodec nesmí ohrožovat ostatní svým vybavením ani vlastním tělem.
 • Respektování informací značení a výstrah: Je nutné respektovat všechny informace o počasí, stavu sjezdových tratí, sněhových podmínkách a uzávěrách tratí. Je nutné respektovat značky a výstrahy.


Přísný zákaz jízdy mimo sjezdové trati


Zvláštní upozornění

 • Pomoc: Při nehodě a zranění musí její účastníci poskytnout pomoc, zejména tím, že přivolají nejbližšího pracovníka areálu a jsou-li požádáni, pomohou při zásahu.
 • Identifikace: Svědci a účastníci nehody jsou povinni pracovníkům areálu nebo jiné odpovědné osobě poskytnout osobní údaje, nutné k zajištění dalšího ošetření.
 • Při nedodržování přepravního řádu, zejména při předbíhaní a při jízdě mimo vyznačené sjezdové tratě bude vůči takové osobě postupováno podle příslušných ustanovení českých právních norem. Provozovatel dopravních zařízení si navíc vyhrazuje právo v těchto případech vyloučit takového účastníka z přepravy.
 • Bez souhlasu vedení Areálu MONÍNEC je zakázána komerční výuka lyžování na sjezdových tratích.
 • Tréninky lyžařů, snowboardistů nebo skibobistů jsou možné uskutečnit pouze na uzavřené, nebo vytyčením oddělené sjezdové trati, po předchozí domluvě s vedením Areálu MONÍNEC.
 • Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto přepravním řádem.

Smluvní přepravní podmínky

Monínec s.r.o. na základě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává tyto přepravní podmínky.

Pro veřejnou drážní osobní dopravu na visuté lanové dráze Areálu Monínec (dopravce).
Platí od 1. 11. 2022.

Čl. 1 Všeobecné ustanovení

 • Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat na visuté lanové dráze MONÍNEC v Areálu Monínec a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
 • Dle platného úředního povolení k provozování drážní dopravy jsou v zimním období přepravováni pouze lyžaři. Lyžaři jsou ti cestující, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohy (lyže, snowboard, krátké lyže, běžecké lyže). V letním období jsou přepravováni pouze pěší cestující.
 • Provozovatel drážní dopravy si vyhrazuje právo umožnit v jarním a podzimním období letního a zimního provozu při dodržení bezpečnosti cestujících a drážní dopravy, společnou přepravu pěších cestujících a lyžařů.
 • Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného.
 • Pověřená osoba dopravce vybavená služebním průkazem dopravce (pracovník LD), je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 • Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách. Informace dopravce jsou poskytovány na jednotlivých pokladnách a v prostoru nástupišť lanových drah.

Čl. 2 Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob


Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že vstoupí do označeného prostoru za turnikety, který je přístupný jen s platným jízdním dokladem. Tento prostor je vymezen odbavovacím zařízením (turnikety) a vstupními brankami na nástupiště lanové dráhy. Pro přepravu na lanové dráze Monínec platí jízdní doklad, vydaný některou z pokladen Areálu Monínec.


Čl. 3 Jízdní doklad

 • Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 • Platným jízdním dokladem je:
 1. jízdenka pro jednotlivou jízdu jedním nebo oběma směry
 2. jízdenka časová opravňující k více jízdám po dobu její platnosti na všech dopravních zařízení Areálu Monínec
 3. jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu zakoupených bodů
 • Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy:
 1. je jízdní doklad používán bez vyžadované fotografie
 2. je jízdní doklad poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
 3. údaje na jízdním dokladu neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
 4. je jízdní doklad použit neoprávněnou osobou
 5. uplynula doba platnosti jízdního dokladu
 6. jízdní doklad není originálem


Čl. 4 Placení jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadla a přirážek

 • Cestující za jízdenky platí jízdné ve výši stanovené ceníkem jízdného. Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného).
 • Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, ceny za přepravu zavazadel jsou stanoveny v ceníku jízdného.
 • Jízdenka je platná, jde-li o originál, vydaný dopravcem a obsahuje:
 • Obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
 • Region, ve kterém má platnost,
 • Výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
 • Údaj o době platnosti,
 • Výpis některých údajů ze smluvních podmínek umožňující správnost jejího použití.
 • Pro vstup do označeného prostoru za turnikety, před nástupištěm je cestující povinen mít platnou jízdenku.
 • Cestující je povinen před nástupem projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
 • Náhrada jízdného, za nevyužitý jízdní čas z časové jízdenky se poskytuje v případě:
 1. zranění, které si způsobil cestující při lyžování na sjezdových tratích v Areálu Monínec
 2. doložení dokladu od lékaře a to pouze pokud se jedná o vícedenní jízdenku
 3. v případě, že přepravní kapacita všech dopravních zařízení MONÍNEC, která jsou v daném období v provozu pro veřejnost, klesne o 60 %, po dobu delší než 2 hodiny
 4. v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím
 • Výpočet náhrady jízdného: podíl ceny vrácené jízdenky a počtu hodin, po které by mohla být využita (7 hodin na 1 den), je násoben počtem nevyužitých hodin.
 • Nárok na vrácení jízdného zaniká v případě:
 1. ztráty jízdenky
 2. porušení smluvních přepravních podmínek
 3. nedodržení podmínek Mezinárodní lyžařské federace


Čl. 5 Přeprava dětí a seniorů


Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc, doprava skupin dětí může být předmětem zvláštních ustanovení.


Čl. 6 Přeprava zavazadel, lyžařského vybavení, dětských kočárků, jízdních kol a zvířat

 • Cestující neplatí za přepravu příručního zavazadla (snadno přepravitelného, lehkého a skladného) a jedné sady lyžařského vybavení včetně holí. Cestující si sám zajišťuje naložení i vyložení tohoto zavazadla.
 • Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození sedačky, jakož i újmu na životě a zdraví osob, nebo na jejich majetku a věci neskladné, které by zasahovaly do průjezdného profilu dráhy. A to zejména: nabitá zbraň, věc výbušná, věc jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá, věc, kterou nelze na vozidle vzhledem k jeho rozměrům umístit.
 • Je umožněna přeprava pouze skládacího dětského kočárku, který lze umístit na sedačku. Ten může vzít s sebou cestující s dítětem jako příruční zavazadlo, bezplatně.
 • Cestující si může vzít sebou jízdní kolo jako příruční zavazadlo bezplatně. Jízdní kolo je přepravováno na zvláštním závěsu sedačky k tomu určeném.
 • Cestující je povinen při přepravě jízdní kolo předat pracovníkům lanové dráhy k umístění kola na zvláštní závěs sedačky a po výstupu kolo opět převzít.
 • Pracovník lanové dráhy je oprávněn přepravu zavazadla, dětského kočárku nebo jízdního kola odmítnout v případě, kdy jej není možné umístit na sedačku z důvodů velké hmotnosti nebo rozměrů.
 • Přeprava jiných druhů zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.
 • Přeprava živých zvířat je omezena pouze na drobná zvířata. Cestující plně zodpovídá za bezpečnost zvířete, které drží na klíně. Zvíře nesmí svým chováním ohrožovat cestující, ani pracovníky lanové dráhy, nebo být na obtíž ostatním cestujícím.


Čl. 7 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy

 • Na sedačkách lanové dráhy je možná přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace za těchto podmínek:
 • Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je možná pouze v letním období a pouze v doprovodu alespoň jedné osoby starší 18 let.
 • Doprovod osoby s omezenou schopností pohybu musí informovat obsluhu lanové dráhy o požadavku na přepravu před nástupem na sedačku a dále dbát pokynů obsluhy.
 • Na základě požadavku doprovodu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace zabezpečí pracovník lanové dráhy nástup a o této skutečnosti vyrozumí protější stanici.
 • Na sedačce lanové dráhy lze v zimním období přepravovat osoby na speciálním vozíku, který umožňuje lyžování.
 • Speciální invalidní vozík lze přepravovat pouze takový, který je možné umístit na sedačku a to po dohodě s pracovníky lanové dráhy.
 • Je zakázáno přepravovat lyžaře a pěší cestující na sedačkách jednoho vozu (s výjimkou doprovodu osob s omezenou schopností pohybu).


Čl. 8 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

Povinnosti dopravce

 • V zájmu řádné péče o cestující je dopravce při poskytování přepravních služeb povinen:
 • Podávat informace o jízdních řádech, o cenách a vyhlášení přepravních podmínek na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu),
 • Označit místa, která slouží k prodeji jízdenek,
 • Označit místa, která slouží k odbavení a kontrole jízdenek,
 • Označit místa, která slouží k řazení cestujících a k vlastnímu nástupu nebo výstupu na sedačku,
 • Podávat informace o provozu lanové dráhy a o klimatických podmínkách na místech k tomu určených (pokladny, prostory nástupu, zařízení informačního systému),
 • Zajišťovat čistotu a pořádek, případně osvětlení prostor nástupu a výstupu.

Povinnosti cestujících

 • Cestující je povinen chovat se s ohledem na druh dopravního zařízení tak, aby neohrožoval ani vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušili hladký provoz.
 • Zakoupit jízdenku, před nástupem na dopravní zařízení projít turniketem (odbavovacím zařízením), které jízdenku zkontroluje a eviduje.
 • Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pracovníka lanové dráhy se jí prokázat.
 • Dbát pokynů pracovníků lanové dráhy a piktogramů na dráze.
 • Zachovávat v místech nástupu, výstupu a při přepravě na dráze pořádek, neohrožovat svým chováním zdraví a bezpečnost ostatních cestujících ani bezpečnost a plynulost veřejné osobní dopravy.
 • Zajistit se zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít.
 • Neznečisťovat ostatní cestující nebo sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním.
 • Cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
 • Cestující smí vstupovat pouze do těch prostorů a na ty části zařízení lanové dráhy, kam je dovoleno vstupovat podle značek (piktogramů) nebo podle pokynů pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující musí nastupovat a vystupovat pouze v místech k tomu určených.
 • Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni pracovníci lanové dráhy.
 • Cestující musí dodržovat pokyny pracovníků LD vyjádřené ústně nebo posunky a pokyny grafické vyjádřené formou značek (piktogramů).
 • Cestující, kteří, potřebují pomoc při nastupování, nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům lanové dráhy v provozu stanice, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem.
 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s nimi přepravovanými nezbytnou pomoc. O dopravu skupin dětí musí být požádáno a může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem lanové dráhy.
 • Na sedačce smí být přepravováni pouze dva pěší cestující.
 • Cestující musí dávat pozor na okamžik nástupu a pečlivě dodržovat pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, musí sedačku neprodleně opustit.
 • Cestující musí po nástupu na sedačku zavřít pojistnou zábranu. Ta musí být podle značek (piktogramů), umístěných na traťových podpěrách lanové dráhy, otevřená nebo zavřená, každý cestující musí dávat pozor na cestující na téže sedačce.
 • Je zakázáno skákat ze sedačky a to i v případě déle trvajícího zastavení zařízení lanové dráhy. Cestující musí vyčkat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Cestující se nesmí houpat na sedačkách a způsobovat tak jejich kývání.
 • Cestující se nesmí dotýkat předmětů nacházejících se vně sedaček.
 • Cestující nesmí shazovat a vyhazovat předměty ze sedačky.
 • Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou nějakým způsobem zachyceni součástí výstroje k sedačce (popruhy batohu, části oděvu, šňůrky bundy apod.) nebo jinak omezeni v pohybu.
 • Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat sedět na sedačce a čekat na pokyny pracovníků lanové dráhy.
 • Jakmile byla jízda ukončena, musí cestující opustit prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami.
 • Cestující nesmí kouřit ve stanicích, ani při jízdě na trati lanové dráhy.
 • Cestující nesmí zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.
 • Cestující nesmí poškozovat, nebo znečišťovat zařízení lanové dráhy.
 • Cestujícím není dovoleno zejména:
 • Cestující nesmí otevírat za jízdy zábranu sedačky proti vypadnutí.
 • Cestující nesmí vyhazovat ze sedačky předměty nebo je nechat vyčnívat.
 • Cestující nesmí bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu na sedačky.
 • Cestující nesmí poškozovat sedačky, jakož i prostory a zařízení pro cestující.
 • Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pracovníky lanové dráhy, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Čl. 9 Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

 • Bezpečnostní a ovládací zařízení, určená pro ovládání cestujícími a umístěná na místech přístupných veřejnosti, smí cestující používat pouze v případě, jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví.
 • Cestujícím je zakázáno zneužívat zařízení k zastavení chodu lanové dráhy.


Čl. 11 Ostatní ustanovení úrazy a mimořádné události

 • Informace o provozní době, jízdních řádech, cenách, večerním lyžování, mimořádných jízdách a sportovních akcích, které mohou ovlivnit provoz dopravních zařízení, jsou uvedeny na prodejních místech a v informačním systému.
 • Při dlouhém zastavení na trati musí cestující zachovat klid a čekat na instrukce provozních pracovníků. Vozy lanové dráhy mohou opustit pouze tehdy, jestliže jsou o to požádáni provozními pracovníky.
 • V případě havárie nebo mimořádné provozní události musí být o této skutečnosti cestující ihned informováni provozními pracovníky.
 • Stížnosti u provozovatele mohou být podávány buď ústně, nebo písemně u vedoucího provozu lanových drah.


Čl. 12 Závěrečné ustanovení

 • Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u dopravce MONÍNEC s.r.o. od 1. 12. 2022
 • Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorách nástupních stanic lanových drah a na stránkách www.moninec.cz.
 • Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici cestujícím na pracovišti dopravce, tj. na dolních stanicích lanových drah a všech pokladnách.

Provozní řád dětského hřiště

Dětské hřiště bylo vybudováno a je k dispozici pro využití volného času
a radosti návštěvníků a jejich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt dětí
i dalších návštěvníků uvádíme přehled podmínek návštevního řádu a žádáme
o dodržování jeho podmínek.

Návštěvní doba dětského hřiště

květen–říjen: 7.00–22.00
listopad–duben: ZAVŘENO

Důležitá telefonní čísla

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112

Provozní řád dětského hřiště

ZHOTOVITEL: Hřiště hrou s.r.o. Sobotecká 810, 511 01 Turnov
PROVOZOVATEL: Monínec s.r.o., Monínec, 257 91 Sedlec-Prčice
KONTAKT: tel. 739 118 651, e-mail: rezervace@moninec.cz
SPRÁVA HŘIŠTĚ: tel. 604 267 814

Vážení návštěvníci,

dětské hřiště bylo vybudováno a je vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt vašich dětí i dalších návštěvníků vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, který je závazný pro všechny návštěvníky dětského hřiště. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let. Osoby starší 15 let nesmějí jednotlivé herní prvky využívat. Děti do 6 let musí být v doprovodu a pod trvalým dohledem osoby starší 18 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za dítě odpovídá rodič či jiný odpovědný zástupce.

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Na hřišti platí zákaz:

 1. Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení
 2. Volného pobíhání psů či jiných zvířat
 3. Vstupu osob opilých nebo pod vlivem omamných látek
 4. Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 5. Vjezdu motorových vozidel
 6. Jzdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.
 7. Stanování a rozdělávání ohňů včetně jakékoliv jiné manipulace s otevřeným ohněm
 8. Znečišťovat dětské hřiště a zeleň, odhazovat odpady mimo koše (včetně žvýkaček)
 9. Vnášet do areálu hřiště skleněné nebo ostré předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

Návštěvník je povinen:

 1. Respektovat návštěvní řád areálu a pokyny provozovatele hřiště
 2. Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 3. Dodržovat bezpečnost
 4. Dodržovat čistotu a pořádek

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo správce hřiště. Každý, kdo způsobí poškození či zničení dětského hřiště, je povinen uhradit provozovateli vzniklou škodu. V případě porušení tohoto návštěvního řádu může být návštěvník z dětského hřiště vykázán.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu či obecně závazných právních předpisů. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu předmětů návštěvníků na dětském hřišti.

Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme vám i vašim dětem hezký den.

PLATNOST NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU OD: 1. 7. 2022 


Provozní řád bazénu

Přehled pravidel ubytovacího řádu v Hotelu a ubytovacích zařízení areálu Monínce. Zahrnuje také práva a povinnosti ubytovaných hostů a návštevníků.

Ubytovací řád je platný od 1. 7. 2022.

Provozní doba areálu a bazénu

Provozní doba areálu: 7.00–22.00
Provozní doba bazénu: 9.00–21.00

Provozní řád bazénu

OBJEDNATEL: TRIGEMA BUILDING a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
ZHOTOVITEL: AKVAHELP METAL spol. s r.o., Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
INVESTOR: MONÍNEC s.r.o., Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice
PROVOZOVATEL: MONÍNEC s.r.o., Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice

 

ZDROJ VODY PRO AREÁL: Interní vodovod ze 2,3 podzemních zdrojů - vrtané studny
PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU OD: 1. 7. 2022

Obsah provozního řádu

1. ÚVODNÍ LIST
2. INFORMACE K PROVOZNÍMU A NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU
3. TECHNICKÝ POPIS AREÁLU
4. TECHNICKÝ POPIS TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY
5. ÚDRŽBA AREÁLU 5.1 ÚDRŽBA BAZÉNŮ A AKUMULAČNÍCH JÍMEK
6. POKYNY PRO OBSLUHU BAZÉNŮ
7. POVINNOSTI PROVOZOVATELE
8. POVINNOSTI OBSLUHY ZAŘÍZENÍ
9. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
10. ZÁVĚR

1. ÚVODNÍ LIST

NÁZEV: Hotel Monínec
ADRESA: Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice
KONTAKT: tel. 739 118 651, e-mail: rezervace@moninec.cz, www.moninec.cz
MAJITEL: MONÍNEC s.r.o., Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice, IČ: 25770659
PROVOZOVATEL: MONÍNEC s.r.o., Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice, IČ:25770659

PRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA PROVOZ AREÁLU:

Jméno, příjemní Telefon Funkce
Jaroslav Krejčí 603 239 666 výkonný ředitel
Miloš Němeček 739 396 227 vedoucí údržby
Jaroslav Volšanský 604 267 814 údržba bazénu
Libuše Totová 739 393 543 vedoucí provozu
Aneta Krejčová 737 284 125 vedoucí ubyt. služeb


 

2. INFORMACE K PROVOZNÍMU A NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

2.1 TELEFONNÍ ČÍSLA

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Integrovaný záchranný systém: 112
Vedoucí bazénu: 604 267 814
Vedoucí technického úseku: 739 396 227
KHS, pracoviště Příbram: 318 622 055, 318 629 311

2.2 SERVISNÍ ORGANIZACE BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

Servis, kontrolu a revize dodaných zařízení provádí:
AKVAHELP METAL spol. s r.o.
Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
e-mail: servis@akvahelp.cz
internet:www.akvahelp.cz
mobil: 732 737 930

2.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU

 1. Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavku na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 238“)
 2. TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénu, koupališť a aquaparku - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
 3. Projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce Hotelu Montana, Monínec”

2.4 SEZNAM PŘÍLOH PROVOZNÍHO ŘÁDU

Příloha č. 1) - dle § 6c odst. 1 písm. f a § 100 a 103 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“) ve spojení s vyhláškou 238
Příloha Č.2) Vzorový list provozního deníku
Příloha Č.3) Bezpečnostní listy chemikálií - chlornan sodný, pH plus, pH mínus, vločkovač, algicid pro bazénovou vodu

POZNAMKA:
Návrh provozního řádu a veškeré následné změny a novely předloží provozovatel vždy před uvažovanou změnou provozu venkovního bazénu ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví.

3. Technický popis venkovního bazénu v areálu hotelu Monínec

3.1 OBECNÝ POPIS

Tento provozní řád řeší popis a funkci zařízení bazénové technologie pro venkovní nerezový bazén pro neplavce. Bazén bude sloužit pro návštěvníky hotelu a veřejnost. Bude využíván i dětmi pro věkovou kategorii od 1 roku. Výrobcem a zhotovitelem venkovního nerezového bazénu je společnost AKVAHELP METAL spol. s r.o., Oldřichovice 789, 739 61 Třinec, IČO: 25870084.

Jde o venkovní nerezový bazén o velikosti 10 × 8 m, hluboký 130 cm, s teplotou vody do 28 °C určen pro neplavce. Objem bazénu bude 104 m3, plocha 80 m2. Dno bazénu bude mít po celé ploše bazénu protiskluzovou úpravu (dle ČSN EN 13451-1 skupině zatřídění „24“ („C“ dle DIN 51097), stejně i roštnice na přelivném žlábku, schůdky do bazénu, dno a kryty dnových kanálů.

Bazén je opatřen přelivným žlábkem po celém jeho obvodu, který bude krytý polypropylenovou roštnicí. Pro plynulý odvod vody jsou v rozích bazénu přelivných žlábků instalovány rohové vlnolamy usměrňující tok vody. 4 ks odvodových trubek slouží pro odvod vody ze žlábku do akumulační nádrže. Vstup do bazénu je řešen schodišťovými stupni, které mají protiskluzovou úpravu, hrany schodišťových stupňů budou zvýrazněny polymerovou černou barvou a schodiště do bazénu je opatřeno nerezovým zábradlím.

 • Do bazénu bude vstup i pomocí zapuštěného žebříku s nerezovými madly.
 • Přisávání ze dna bude v rámci cirkulace řešeno přes vypouštěcí otvor.
 • Ochoz bazénu bude zpevněný s protiskluzovou úpravou vymezený zábradlím, zabraňujícím vstupu klientů na travnatý povrch.
 • Ochoz bude vybaven lehátky z lehce omyvatelného materiálu odolného vůči dezinfekčním přípravkům.
 • Označení úpravny: RÚV I – Venkovní hotelový bazén pro neplavce
 • Rozměry bazénu: 10 × 8 × 1,3 m

3.2 POPIS BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
Aby byla voda v bazénech čistá a hygienicky nezávadná, bude po celou dobu provozu cirkulovat přes RÚV.

Složení každé RÚV:

 • akumulace vody v akumulační jímce
 • čerpacích jednotek chráněných lapači vlasů
 • koagulační pískové tlakové filtrace
 • výměnného systému a trubních rozvodů
 • UV lampy
 • ohřevu vody
 • hygienického zabezpečení a úpravy pH
 • průtokoměr
 • vodoměr

Zařízení úpravny vody slouží k čištění, desinfekci a regeneraci vody pro bazény tak, aby její kvalita odpovídala požadavkům zdravotním, hygienickým, proti epidemiologickým a směrnicím pro zřizování bazénů a koupališť.

Zařízení úpravny je instalováno v samostatné strojovně technologie umístěné u venkovního bazénu.

Technologie bazénové vody je umístěna v technologické místnosti, která se nachází ve svahu vedle bazénu. Místnost je izolovaná se spádovanou podlahou do kanalizace, dostatečně odvětraná a osvětlená.

Systém úpravy bazénové vody tvoří samostatný cirkulační okruh s akumulační nádrží. Obsahuje systém technologických kroků, který zahrnuje mechanickou filtraci, koagulaci, pískovou filtraci, ohřev vody pomocí oběhového tepelného čerpadla, chemickou úpravu pH a dezinfekce.

Bazénová voda je odebírána ze dna a z hladiny přepadem pomocí přelivných žlábků a gravitačně stéká do akumulační nádoby.

Z akumulace a ze dna bude voda oběhovým čerpadlem nasávána do filtrační pískové stanice, před níž je dávkován koagulant. Z filtrační stanice je voda vedena přes UV lampu a oběhové tepelné čerpadlo. Před vstupem do bazénu se upravuje hodnota pH a volného chloru na základě automatického vyhodnocování kvality bazénové vody pomocí měřícího zařízení typu Asin Aqua Profi. Před úpravou je umístěn průtokoměr pro zaznamenání intenzity průtoku a za poslední úpravou bazénové vody je osazen odběrový kohout pro odběr vzorků před vstupem upravené bazénové vody do bazénu. Upravená bazénová voda se vrací pomocí dnového kanálu, který má 10 vtokových trysek.

Filtrační písková stanice (tlakový filtr s pískovou filtrační náplní o výšce 1 m pro vysokou zatíženost se sestavou manuálních ventilů pro zajištění praní a proplachu filtrační náplně – potřeba prací vody 2 m3/3 min.

Prací voda z filtru, bezpečnostní přepad z akumulace, vypouštění vody z bazénu a z akumulační nádrže bude svedeno do kanalizace.

Teplota bazénové vody bude průběžně sledována měřícím zařízení Asin Aqua Profi, dle něhož bude automaticky zajištěno dávkování potřebných chemikálií pro úpravu bazénové vody. Měřenými veličinami bude pH, redox, teplota, chlor (vázaný a volný). Chemické roztoky se dávkují přímo ze zásobních barelů, ve kterých budou dovezeny. Součástí dodávky jsou ochranné PP vaničky (Chlorpure, pH-, algicid, flokulant). Před dávkováním chloru (za filtrační stanicí) bude na by-passe osazena UV lampa typu UV-C Ozone 120 W Amalgan (2 ks) – dávkování flokulantu bude před filtrační stanicí, úprava pH a volného chloru bude zajištěna za tepelným čerpadlem.

V blízkosti dávkovací stanice bude zajištěn přívod pitné vody s vývodem na hadici z důvodu manipulace s chemickými látkami (tekutý chlor). Bazén bude vybaven prostupem pro podvodní vysavač.

Hydraulika bazénu – přívod a cirkulace vody jsou řešeny dnovým rozvodem pomocí vstřikovacích trysek kruhového tvaru v jedné rovině s delší stranou bazénu ve dvou řadách po 5 ks. Odvod vody bude zajištěn z hladiny a sáním ze dna napojením na cirkulaci.

Akumulační nádrž je navržena polypropylenová o celkovém objemu 6,75 m3 (užitný objem 6 m3), bude umístěna v technologické místnosti, minimální aktivní objem akumulační nádrže je dle výpočtu 2 m3. Je opatřena dnovou výpustí. Do akumulační nádrže je zajištěn přívod zdroje pitné vody. Přítok ředící (plnící) vody je regulován podle hladiny vody v akumulační nádrži pomocí automatického dopouštění vody. Množství pitné vody z řadu do akumulace je měřeno vodoměrem s impulzním výstupem.

Teoretická výměna vody v bazénu při objemu vody 104 m3 a výkonu čerpadla 40 m3/hod bude za 2,6 hod. Požadovaná výměna vody v bazénu s hloubkou 1,3 m je za 3 hodiny, požadované recirkulované množství vody je 35 m3/hod (v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky 238).

Okamžitý průtok vody 40 m3/hod a je monitorován průtokoměrem a elektronicky zapisován do PC umístěného na recepci hotelu.

Trubní rozvody bazénové technologie budou nerezové a budou vyvedeny do technologické místnosti. Další potrubí bude z PVC.

Bazén bude vybaven chrličem, protiproudem, dnovou perličkou, vzduchovým lehátkem s opěrkou hlavy, osvětlením. Každá atrakce bude vybavena vlastním zařízením (čerpadlo protiproudu BADU Resort 110, čerpadlo chrliče BADU PRIME 48, dmychadlo pro dnovou perličku (K03-MS), dmychadlo pro lehátko (K06-MS). Atrakce budou spouštěny z PC umístěného v recepci hotelu v RUV.

Celý systém bude napojen na rozvody elektro.

Brodítko:
Přechod návštěvníků na ochoz venkovního bazénu bude z přístupového schodiště z jednotlivých teras přes brodítko o velikosti 2,5 × 0,8 m a hloubce 0,1-0,14 m vybavené 1 sprchou. Napojení sprchy bude na rozvody pitné vody. Samotné brodítko je navrženo jako nerezové s protiskluzovou úpravou dna s přepadem vody v úrovni hladiny s napojením na kanalizaci. Dopouštění řešeno odbočkou z výtlaku bazénu nade dnem brodítka. Dle vyhlášky 238/2011Sb je zajištěno kontinuální dopouštění. Průtok vody zajistí výměnu vody v brodítku nejméně 1x za hodinu. Vypouštění gravitačně dnovou výpustí svedeno do kanalizace.

3.3 STROJOVNA ÚPRAVNY VODY A ATRAKCÍ
Strojovna pro BT je umístěna vedle nerezového bazénu. Zde je umístěna akumulační nádrž z PP, filtr a strojní vybavení všech RÚV. Ve strojovně jsou umístěna i čerpadla a dmychadla pro atrakce a chemické hospodářství.

3.4 ZDROJ VODY PRO BAZÉNY
Voda bude do akumulačních jímek napouštěna z interního vodovodu. Množství dopouštěné pitné vody z interního vodovodu bude zajištěno vodoměrem osazeném na přítoku plnící (ředící) vody do akumulační jímky recirkulace a monitorováno průtokoměrem s impulsním výstupem, bude zapsán v PC na recepci hotelu. Parametry dopouštěné (plnící, ředící) vody musí odpovídat vyhlášce 238 (příloha č. 7 = E. coli, intestinální enterokoky, příloha č. 8 = TOC, dusičnany (NO3)).

3.6 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU AREÁLU
Bezpečnost provozu bude zajišťována dle normy TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Zodpovědní pracovníci, zajišťující bezpečnost provozu a jsou proškoleni dle platné legislativy.

3.7 PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANNÉ POMŮCKY
Pro poskytnutí první pomoci musí být k dispozici v prostoru stanoviště obsluhy lékárnička. Lékárnička musí obsahovat základní prostředky dle normy TNV 94 0920-1 pro poskytnutí první pomoci návštěvníků jak při drobných úrazech (povrchová dezinfekce, sterilní obinadla, oční voda, elastická obinadla), tak prostředky pro poskytnutí první pomoci při ohrožení života při zástavě dechu (sterilní rouška) a pro přenos raněného (nosítka). Lékárnička první pomoci musí být k dispozici i v prostorách strojovny pro případ úrazu obsluhy zařízení technologie.

U bazénů, budou k dispozici také záchranné pomůcky - záchranný kruh na plovoucím laně, krční fixační límec a přenosná lékárnička.

Pokud dojde ke znečištění plochy biologickým odpadem bude proveden úklid s dezinfekčním prostředkem.

Při znečištění plochy biologickým odpadem (krví, zvratky...), se zamezí přístup osob ke znečištěnému místu, provede se okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím savým materiálem, mulem nebo papírovou vatou navlhčenou účinným dezinfekčním roztokem (např. Savo při koncentraci 2 % ponechat 15 minut ) nebo zasypáním absorbčními granulemi apod., po expozici se místo očistí obvyklým běžným mechanickým způsobem. Kontaminovaný materiál následně odstraníme do PVC pytle uzavřeme a vhodíme do TKO nádoby. Obsluha bazénu používá při této činnosti gumové rukavice (k dispozici na RÚV včetně virucidního dezinfekčního přípravku, savého materiálu, PVC pytlů).

4. Technický popis technoligie úpravy vody

4.1 PRINCIP ÚPRAVNY BAZÉNOVÉ VODY
RUV nerezového bazénu bude v provozu v letních měsících (5-9měsíc).

U bazénů je navržena vertikální výměna vody. Voda je odebírána z hladiny přelivným žlábkem a odtéká do akumulační jímky. Z jímky je voda nasávána jedním cirkulačním čerpadlem s vlasovým filtrem a přiváděna na pískový filtr, kde se zbavuje zachytitelných nečistot. Vyčištěná voda se natemperuje na požadovanou teplotu, provede se její hygienické zabezpečení, upraví se její chemické vlastnosti (pH a volný chlor). Na konci úpravy bude voda vracena zpět do bazénů dnovými kanály. V bazénu je také dnový odtah cirkulace. Pro vypouštění bazénu slouží dnová výpusť.

Bazénová filtrace se nachází ve strojovně - filtrace je písková (1 filtr).

Vodoměr se nachází ve strojovně na přívodu pitné vody do akumulace a je označen.

Voda přepadává do bazénových žlábků, kde gravitačně ztéká do akumulační nádrže a vrací se zpět přes RÚV bazénovými tryskami zpět do bazénu.

4.1. PARAMETRY venkovního nerezového bazénu
 

Bazén V [m3] Objem vody v bazénu Q [m3/h] objem vody průtok T [h] Doba zdržení S [m^] Plocha bazénu Cirkulační potrubí [DN] Průměr potrubí v mm t ["C] teplota Ředící voda [l/os/den] Ndok[OS.] Max. okamžitá obsazenost
Venkovní bazén 104 40 2,6 80 110 Max 26 60 26

4.2 VODA PLNÍCÍ, ŘEDÍCÍ A ODPADOVÁ
Plnění a doplňování bazénu je zajišťováno přes akumulační jímku tak, aby veškerá přiváděná voda prošla před vstupem do bazénu přes svou RÚV.

Aby nedošlo k chodu čerpadel nasucho při vyčerpané jímce a tím poruše čerpadel, je na minimální hladině osazena sonda blokující chod čerpadel pří poklesu vody pod min. hladinu. Při min. provozní hladině se otevře a při max. provozní hladině se uzavře elektroventil dopouštění vody ze zdroje.

Hlídání hladin řeší měření a regulace pomocí čidel sledujících minimální a maximální hladinu v akumulačních nádržích. Přívod pitné vody do akumulační jímky je řešeno z vodovodního potrubí v RUV.

Denně se do každého cirkulačního okruhu dopouští ředící voda. Množství ředící vody je pro plavecký bazén stanoveno dle § 25 odst. 7 Vyhlášky č. 238/2011 Sb. tj. Dle počtu návštěvníků za den. Pro venkovní bazén je konkrétní hodnota dopouštěné vody 60 litrů na osobu za den.

Skutečné potřebné množství dopouštěné vody je zpravidla vyšší - řídí se podle rozborů chemické kvality vody v jednotlivých bazénech, kdy voda musí splňovat parametry, uvedené v příloze č. 8 k Vyhlášce č. 238/2011 Sb. Povinností provozovatele je každodenní evidence dopouštěné vody dle odečtů z vodoměrů pro bazén a denní návštěvnosti. Na cirkulaci pro bazén je osazen průtokoměr, kterým se sleduje okamžitý průtok vody. Vodu z bazénu lze výpustním otvorem ve dně bazénu vypouštět do kanalizace.

4.3 KOAGULAČNÍ FILTRACE BAZÉNOVÉ VODY
K odstranění zákalotvorných a barvotvorných látek z vody je instalován pro bazén tlakový pískový filtr s filtrační náplní křemičitého filtračního písku o vrstvě 1 m. Na filtračním loži filtru se zachycují nečistoty vysrážené dávkovaným koagulantem (dávkovaným do výtlaku v dostatečné vzdálenosti před filtry) - používá se tekutý koagulant např. síran hlinitý. Stupeň zanesení filtru signalizují manometry instalované před a za filtrem. Praní se provádí zpětným proudem vody - voda s nečistotami je odváděna do kanalizace. Po praní filtru se provede „zabíhací fáze", při které se odplaví do kanalizace zbylé nečistoty. Doba praní filtru je 2min minimalně 1 denně.

Nastavení pákových armatur pro jednotlivé úkony je uvedeno na všech filtrech ve strojovně technologie.

4.4 TEMPERACE BAZÉNOVÉ VODY
Pro ohřev vody v bazénu je použito tepelné čerpadlo. Regulace a hlídání teploty pomocí měření a regulace.

4.5 CHEMICKÁ ÚPRAVA, HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ BAZÉNOVÉ VODY
K hygienickému zabezpečení vody je používán chlornan sodný v tekuté formě. Chemické hospodářství je instalováno v prostoru strojovny technologie.

Hodnota chlóru v nerezovém bazénu je kontinuálně sledována regulačním a vyhodnocovacím zařízením osazeném v RUV a na základě jeho měření bude automaticky upravováno dávkování chlóru.

K dávkování koagulantu a korektoru pH vody jsou ve strojovně pro RÚV instalována dávkovací čerpadla. Aby nemohlo dojít k nárazovému předávkování při výpadku proudu nebo vypnutí cirkulace, jsou dávkovací čerpadla blokována v provozním režimu na chod cirkulačních čerpadel (dávkovací čerpadlo jsou v chodu, pouze když je v chodu cirkulační čerpadlo). Činnost čerpadel pro dávkování korektoru pH je řízena automaticky od regulátorů v závislosti na nastavených parametrech kvality bazénové vody. Čerpadla pro dávkování koagulantu se nastavují automaticky v závislosti na návštěvnosti a kvalitě vody v bazénech. Dávka koagulantu musí být dostatečná, aby došlo k vysrážení všech nečistot na filtru, ale nesmí dojít k jejich vyplavení do bazénu a tím zvýšení zákalu. Přibližná automatická dávka pro zkušební provoz je 40ml/h. Přesná dávka se upřesní až na základě zkušebního provozu.

V případě velmi nízké zátěže bazénu, je-li voda jiskřivě čirá, je možné dávkování koagulantu přerušit. Chod dávkovacího čerpadla je běžně zajištěna kontinuálně.

Jedním z významných dezinfekčních prvků každé úpravny je také UV lampa. Upravovaná voda proudí průtočnou komorou z ušlechtilé oceli, kde je ozařována UV lampou. Pro tento účel je UV trubice umístěna do průtočné komory a napájena nezávislou jednotkou. Tím jsou bezpečně usmrceny všechny patogenní zárodky přítomné ve vodě, jako jsou např. různé bakterie, viry, plísně, řasy apod.

4.6 SKLADOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ, MANIPULACE S CHEMIKÁLIEMI
Chemikálie se musí skladovat odděleně od sebe, na suchém a temném místě. Chemikálie budou skladovány v prostoru skladu chalupy Javorka. Ve strojovně u dávkovacích čerpadel bude skladována jen nutná provozní zásoba chemikálií. Chemikálie budou zabezpečeny proti úniku do kanalizace a okolí záchytnými vanami.

 1. Pracovníci, kteří budou manipulovat s chemikáliemi, musí být proškoleni dle platné legislativy.
 2. Obsluha musí být vybavena ochrannými pomůckami: ochranným štítem, gumovou zástěrou, holinkami a respirátorem. Obsluha je povinna ochranné prostředky při práci s chemikáliemi používat.
 3. Je povoleno používat jen schválené výrobky pro úpravu bazénové vody, opatřené českým návodem a k přípravě a používání chemikálií je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze uváděný výrobcem a používat chemikálie k takovému účelu, ke kterému byly vyrobeny.
 4. V prostoru strojovny úpravny vody a skladu chemikálií a při jakékoliv manipulaci s chemikáliemi i mimo tyto prostory je zakázáno pít, jíst a kouřit.
 5. Při práci s chemikáliemi (kyselinami) je potřebné dodržovat zásadu, že vždy lijeme chemikálii (kyselinu) do vody a ne naopak.
 6. V případě nadýchání se chemických výparů je nutné okamžitě opustit prostor strojovny a odebrat se na čerstvý vzduch. Při příznacích otravy vyhledat lékařskou pomoc.
 7. V případě zasažení těla používanými chemikáliemi je nutné bezodkladně omývat postižená místa čistou vodou po dobu min. 5 minut. Malé plochy lze následně ošetřit mastným krémem, při zapuchýření nebo postižení větší plochy těla je nutné vyhledat lékařské ošetření – dispozici na RÚV je k dispozici pitná voda -umývadlo.
 8. vyplachovat proudem čisté vody, později borovou vodou nebo Ophtalem a následně vyhledat lékařskou pomoc.
 9. V prostoru úpravny vody nebo její bezprostřední blízkosti musí být na viditelném a přístupném místě k dispozici vhodně vybavená lékárnička.
 10. Každou mimořádnou situaci při práci s chemikáliemi je třeba hlásit provozovateli a zapsat do provozního deníku. Při pracovním úrazu sepsat protokol o úrazu.

Při manipulaci s chemikáliemi se bude obsluha technologie řídit bezpečnostními listy jednotlivých chemikálií.

V prostoru úpravny vody musí být na viditelném a přístupném místě k dispozici pravidla pro práci s chemickými látkami posouzená a schválená orgánem ochrany veřejného zdraví.

4.7 MĚŘENÍ KVALITY BAZÉNOVÉ VODY
Provozní měření na místě:
Kontrolní odběry v rámci denního provozu bazénů bude zajišťovat obsluha technologie. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně přímo sondou ponořenou přímo do bazénové vody. Ukazatele, které jsou kontinuálně měřeny sondou se v odebraném vzorku při rozboru prováděném provozovatelem nestanovují, ale výsledky se ve stanovených Intervalech zapisují do provozního deníku. Vzorky se odebírají z bazénu 15 cm pod hladinou.

K zabezpečení stálé kvality bazénové vody je instalována automatická regulace dávkování chemikálií pomocí měřícího zařízení Asin Aqua Profi. Z bazénu se kontinuálně odebírá vzorek vody. Ten se vyhodnocuje na měrných sondách a po porovnání s nastavenými parametry se automaticky, bez nutnosti obsluhy reguluje činnost dávkovacích čerpadel korektoru pH a chlóru. Nastavení dávky koagulantu se provádí na základě vyhodnocení vody v bazénu protože voda z brodítka se nevrací do cirkulace ale je vypouštěna do kanalizace

Naměřené hodnoty se zobrazují na displejích regulátorů. Teplota bazénové vody je kontrolována 3× denně a zapisuje se do provozního deníku.

Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného a vázaného chlóru, pH vody, Redox potenciálu a teplota. Ostatní parametry bazénové vody monitorované obsluhou bazénu na místě je průhlednost vody v nejhlubším místě bazénu. Naměřené hodnoty z měřícího zařízení Asin Aqua Profi se opisují a zaznamenávají do provozního deníku.

Splnění hygienických limitů mikrobiologických ukazatelů a hygienických limitů chemických ukazatelů (zákal, dusičnany a celkový organický uhlík (TOC)) bude provozovatel zajišťovat prostřednictvím akreditované laboratoře. Kontrolní kalibraci vyhodnocovacího zařízení provádí obsluha bazénu a četnost dle postupu stanoveném dodavatelem zařízení.

Před zahájením provozu a dále každou 4 a 8 hodinu se na informační tabuli u venkovního bazénu zapisuje teplota vzduchu a vody a dále také do deníku o záznamech měření na místě. Záznam o průhlednosti bazénové vody je prováděn min. 3× denně do deníku o záznamech měření na místě.

Kontrolní laboratorní měření:
Ke kontrolnímu měření kvality vody vstupující po úpravě do bazénu je na výtlačném potrubí osazen odběrný ventil pro odběr vzorku upravené bazénové vody před vstupem do bazénu. Bazénová voda musí splňovat parametry dle přílohy č. 8 k vyhlášce 238.

Povinností provozovatele je zajišťovat pravidelné odběry bazénové vody vždy před sezónním zahájením provozu venkovního bazénu a dále v průběhu jejich jeho provozu k laboratorní analýze prostřednictvím odborně způsobilé laboratoře.

Četnost sledování ukazatelů jakosti vody ke koupání v umělém koupališti je stanovena přílohou č. 9 k vyhlášce 238, která je přílohou provozního řádu nebo pokud nenařídí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jinak.

Místa odběrů vzorků pro laboratorní vyšetření jsou uvedena v § 27 odst. 2 vyhlášky 238, případně budou stanovena po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Pro plavecký bazén do délky 26 m se na stanovení mikrobiologických ukazatelů odebírají vzorky bazénové vody samostatně na přítoku do bazénu (před vstupem do bazénu) a po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu. Pro vyšetření Legionelly spp. pouze na přítoku do bazénu. Na chemické ukazatele, které se nestanovují na místě, se odebírá slévaný vzorek z odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu.

Plnící voda se odebírá z výtokového kohoutu před vstupem do akumulace nebo z výtokového kohoutu pitné vody v objektu RÚV.

Místa odběru upravované bazénové vody se nachází před bazénovým filtrem a druhý odběr plnící vody za přívodem vody. Obě místa odběru jsou opatřena výtokovým kohoutem.

Kontrola jakosti zdroje vody - plnící voda: provádí akreditovaná laboratoř 1x měsíčně:
Intestinální enterokoky, Escherichia coli., TOC a N03.

Kontrola bazénové vody - pravidelně 1× měsíčně bude laboratorně ověřena jakost bazénové vody v bazénu odběrem vzorků vody v rozsahu ukazatelů přílohy č. 8 vyhlášky 238.

V intervalu 1× 14 dní bude laboratorně ověřena jakost bazénové vody na ukazatele dusičnany (NO3) a zákal ve smyslu přílohy č. 9 vyhlášky 238.

Odběr i analýzu vzorků bazénové vody bude zajištěno akreditovanou laboratoří ČIA. Výsledky budou zasílány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS - ÚP Příbram) prostřednictvím akreditované laboratoře.

Odběry vzorků k laboratorní analýze budou zajišťovány nejdříve po 3 hodinovém provozu bazénu.

Veškeré výsledky rozborů vody musí provozovatel archivovat po dobu min. 5 let.

V případě překročení mezní hodnoty v některém z ukazatelů jakosti vody ke koupání se provedou adekvátní opatření k odstranění závady a zabránění poškození zdraví koupajících. Po odstranění závady se dodržení požadavků na kvalitu bazénové vody ověří neprodleně novým rozborem vody. Provede se informace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty na kterémkoli z odběrných míst nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je nutno okamžitě vyšetřit příčinu a přijmout účinná opatření k odstranění závady, provoz bazénu se zastaví.

Do doby odstranění závady, ověřené laboratorním rozborem, nelze provozovat koupání.

O zastavení provozu se informuje veřejnost – umístění na pokladně, u vstupu na koupaliště, recepci, která musí být snadno čitelná, v nesmazatelné formě a musí obsahovat pouze údaje týkající se znečištění vody.

5. Údržba areálu

5.1 ÚDRŽBA BAZÉNŮ A AKUMULAČNÍCH JÍMEK
Čištění bazénu po skončení denního provozu
Postup při čištění přepadových kanálků u bazénu

 1. Dojde k odstávce cirkulace.
 2. Následuje mechanické odstranění roštů z kanálků následný ruční oplach kanálků od hrubých nečistot poté následné mytí kartáčem s dezinfekčním roztokem. poté opět oplach hadicí - 1× denně.
 3. Následuje automatické spuštění mytí žlábků do odpadu (kanalizace).
 4. Po oplachu žlábků se obnoví připojení zpět na cirkulaci.

Postup při čištění bazénu a ochozu bazénu

 1. Čištění ochozu bazénu provádí pověřený personál jednorázově tlakovou hadicí. Provádí se směrem od bazénu a dezinfekce plochy ochozu se provádí min. 1× denně.
 2. Následuje puštění podvodního vysavače, který stírá dno i stěny bazénu – nečistoty jsou vysáty do cirkulačního okruhu a jsou zachyceny filtrací ( tímto se odstraňují hlavně mechanické nečistoty, na které je filtr konstruován). Výměna vody se v bazénu provádí 1x za rok (po skončení letní sezony).
 3. Očista trysek – provádí se při spouštění provozu speciální přípravky a tlakovou vodou. V době, kdy obsluha provádí oplach a dezinfekci ochozů bazénů pomocí čistících a dezinfekčních prostředků, se provádí upuštění vody v bazénu o cca 5 cm a zajišťuje se pouze dnová cirkulace. Následně je možné, aby obsluha provedla umytí ochozů. Po umytí ochozů je nutné, aby obsluha zajistila řádný oplach žlábků, a tím zamezila vniknutí saponátu do akumulační jímky. K čištění ochozů se nesmí používat pěnivé čistící prostředky.

5.2 ÚDRŽBA NÁVŠTĚVNÍCH PROSTOR
Průběžný úklid prostor se provádí po celou dobu provozu areálu - místo úklidu je označeno cedulkou probíhá úklid/údržba provozu. Minimálně 3× denně nebo podle potřeby.

Na úklid ochozu bazénu se nesmí používat saponátové pěnivé prostředky. Ochoz bazénu se denně oplachuje tlakovou vodou a dezinfikuje.

5.3 ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
Příprava dezinfekčních prostředků probíhá těsně před jejich použitím. Střídání dezinfekčních prostředků dle účinné složky 1× za měsíc. Použití čistících a dezinfekčních prostředků musí být v souladu s jejich určením. Provozovatel od používaných prostředků má uloženy hygienické atesty, bezpečnostní listy, resp. prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce. Ke každému takovému prostředku musí mít návod k použití v českém jazyce, obsluha se tímto návodem musí bezpodmínečně řídit. Možnost zajištění dezinfekce ploch lze zajišťovat níže uváděnými dezinfekčními prostředky, které mají virucidní účinek:

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK KONCENTRACE EXPOZICE
PRONZOL i čistící účinek 1 % 30 min. nebo do zaschnutí
INCIDUR jen dezinfekce 0,5 % 1 hodina
SANITEN i čistící účinky 0,5 % 30 min. nebo do zaschnutí
DESUR i čistící účinky 1 % 30 min. nebo do zaschnutí
SAVO PRIM i mycí účinky 3 % 30 min. nebo do zaschnutí
SAVO Original 5 % 30 min. nebo do zaschnutí
CHLORAMIN T jen dezinfekce 1 % 30 min. nebo do zaschnutí
DEZOX i mycí účinky 1–2 % 30 min. nebo do zaschnutí
DEZIPUR i mycí účinky 1 % do zaschnutí
DESAM GK i mycí účinky 0,5 %

30 vteřin, do zaschnutí

Čistící prostředky: Real, Hit, Zuzka, Fixinela, Deskalen, Lumiála, Leontina, Desi, WC, Lena, Scalex, Fresh

Dezinfekční prostředky jsou skladovány v úklidové místnosti v hotelu a jsou řádně označeny. Pro úklid ploch (ochoz bazénu, omyvatelné povrchy lehátek) budou používány běžné mycí a úklidové prostředky (viz čistící prostředky).

Prověřování znalostí správného a bezpečného používání provozních chemikálií musí být součástí pravidelných školení bezpečnosti práce zaměstnanců bazénu a úpravny.

Používané dezinfekční prostředky s odlišnou účinnou látkou musí být střídány s ohledem na zabránění rezistence mikroorganismů v četnosti 1x za měsíc, budou připravovány čerstvé těsně před jejich aplikací. Příprava dezinfekčních roztoků a jejich aplikace bude prováděna postupem uvedeným na etiketě výrobku.

5.4 ÚDRŽBA STROJNÍHO a elektrického ZAŘÍZENÍ
Před zahájením údržbářských prací se musí strojní zařízení odpojit od elektrické sítě a zajistit proti opětovnému zapnutí. Při údržbářských pracích se musí dodržovat pravidla bezpečné práce v uzavřených prostorách stejně jako uznávaná technická pravidla.

Při všech pracích na elektrickém zařízení je provozovatel povinen postupovat podle platných předpisů, norem a podle provozního řádu. Tento řád však nenahrazuje platné předpisy a normy. Ustanovení provozního řádu musí být v praxi doplněna provozními předpisy jednotlivých výrobců zařízení.

Elektrická zařízení smějí opravovat a udržovat pouze pracovníci s kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Obsluhovat elektrická zařízení smějí pracovníci alespoň seznámení s obsluhou podle § 3 vyhlášky 50/78 Sb.

Údržba: ÚV lampy – denní pumpováním vody, vlasového filtru na čerpadle – denním mechanickým vyčištěním, dávkování algicidu – automaticky ze systému se do potrubí, zakrývání bazénu plachtou po ukončení provozu – provádí se denně ve 21.45 obsluhou recepce vč. oplachu plachty, brodítka – provádí údržba bazénu – tj. mechanické čištění a dezinfekce, akumulace - provádí údržba bazénu, na proplach pískového filtru určena spotřeba 1,7 až 2 m3 vody dle dodavatele.

5.6 SHROMAŽĎOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADU
Po objektu jsou rozmístěny odpadkové koše, které se denně vyprazdňují. Odpad se soustřeďuje ve velkokapacitních kontejnerech, jejichž vyvážení zajišťuje provozovatel podle stanoveného harmonogramu. Čištění odpadních nádob se provádí 1× týdně, tyto se mechanicky očistí a dezinfikují. Odpadní nádoby jsou opatřeny víkem.

6. Pokyny pro obsluhu

6.1 NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNU před letní sezónou
1) Kontrola bazénové technologie před napuštěním (vizuální a funkční kontrola strojů, zařízení, potrubí a armatur)

 • funkčnost uzavíracích armatur
 • volnost otáčení čerpadel
 • uzavření všech vypouštěcích ventilů
 • správnost připojení veškerého technologického zařízení
 • možnost čištění vlasového filtru čerpadla

2) Napuštění akumulační jímky a následné čerpání vody z jímky do bazénu. Doba napouštění je závislá na množství napouštěcí vody.
3) Kontrola chodu bazénové technologie, vizuální a funkční kontrola jednotlivých strojů a zařízení.

 • ověření těsnosti potrubí, závitových a přírubových spojů, funkčnost pákových a kulových ventilů a vizuální kontrola veškerého technologického zařízení
 • kontrola funkčnosti hlídání provozních a blokačních hladin v akumulační jímce a automatického dopouštění vody do akumulační jímky
 • nastavení veškerých pákových uzávěrů na výtlačném a sacím potrubí
 • kontrola chodu a spuštění cirkulačních čerpadel
 • nastavení pákových uzávěrů a optimálního průtoku na výtlačném potrubí do bazénu
 • dávkovači čerpadlo - kontrola chodu, odvzdušnění nasávací hadičky a čerpadla
 • kontrola výtlačného potrubí a zaústění do výtlačného potrubí cirkulace, kontrola regulace plynulého dávkování a zkouška funkčnosti hladinové sondy dávkovacího čerpadla
 • kalibrace a nastavení požadovaných hodnot na regulátorech Cl2, pH, Rx , teploty a spuštění automatického dávkování chemie
 • kontrola chodu, chvění, hlučnosti a zahřívání všech čerpadel a dmychadel
 • kontrola jistoty chodu a bezporuchovost jednotlivých zařízení
 • kontrola čerpadel atrakcí
 • po zimě se provádí vypuštění vody z bazénu do kanalizace , poté vyčištění a vydezinfikování vany bazénu, po době expozice dezinfekčního přípravku se provede oplach tlakovou vodou
 • Odběr vzorků vody akreditovanou laboratoří – v případě vyhovující kvality se zahajuje letní provoz, v případě nevyhovující kvality se odběr opakuje na ukazatel(e), který(é) nevyhověly

6.2 ODSTAVENÍ PROVOZU
Při odstavení technologie z provozu - postup zazimování bazénu je nutné provést následující opatření:
1) Vypuštění vody ze všech technologických zařízení a bazén lze vypouštět 2 způsoby gravitačně nebo přes cirkulační čerpadla do odpadní šachty napojenou na ČOV.
2) Vypuštění všech roztoků chemikálii z rozpouštěcích nádrží, rozvodů chemie a jejich propláchnutí čistou vodou.
3) Odvodnění čerpadel a technologického potrubí.
4) Vypuštění a vyčištění akumulační nádrže.
5) Odstavení, vypuštění a profouknutí potrubí.
6) Otevření všech uzávěrů a vypouštěcích ventilů.
7) Odvodnění potrubí nad zpětnými klapkami.
8) Odstavení zařízení dle technologických předpisů a návodů jednotlivých zařízení.
9) Pokud by klesla teplota ve strojovně pod 10 °C, odpojit regulátory Cl, pH, Rx a uskladnit do suché místnosti s teplotou nad 10 °C.
10) Na sondy regulátorů navléknout krytky s tekutinou a uskladnit v místnosti s teplotou nad 10 °C.
11) Nastavení paket, spínačů elektrických strojů a zařízení na nulovou polohu.
I. Cirkulační čerpadla bazénu
II. Dávkovači čerpadla chemikálií
Nastavený systém blokace jednotlivých prvků úpravny vody má zajišťovat zastavení chodu celého technického vybavení cirkulace při vypnutí cirkulačních čerpadel.
Zakrytí bazénu bazénovou folií (plachtou).
Vypuštění vody z brodítka do kanalizace

6.3 OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE ČI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě havárie či mimořádné události – nedostatek plnící vody, znečištění b. vody přívalovými dešti, znečištění vody biologickým odpadem.

Při zjištění jakéhokoliv havarijního stavu čí události musí být neprodleně informováni zodpovědní pracovníci - vedoucí hotelu, který podle charakteru havárie rozhodne o dalším postupu opatření.

 1. Je-li vzniklou havárií ohrožena bezpečnost provozu venkovního bazénu či koupajících se osob, jsou pracovníci povinni podniknout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti.
 2. Při mimořádné události jako je úraz, otrava, výbuch, požár apod., musí být poskytnuta zasaženým první pomoc a následně lékařské ošetření. O mimořádné události musí být ihned informován vedoucí hotelu.
 3. Při mimořádné události se hlášení podává postupně podle seznamu telefonních čísel, která jsou vyvěšena v pokladně hotelu, recepci, v prostoru venkovního baru.

Pokud dojde vlivem mimořádné události v úpravně vody k situaci, že bude nutno odstavit část cirkulačního systému např. při uvolnění stolice nebo zvratek dětí dojde k zastavení provozu bazénu a vstupu pro návštěvníky. Následně se provede vypuštění bazénu, mechanická očista, dezinfekce po době expozice oplach pitnou vodou a nové napuštění bazénu. Po naměření kvalitativních parametrů jakosti bazénové vody, které budou vyhovovat požadavkům pro bazénovou vodu, bude provoz bazénu obnoven.

Při znečištění vody přívalovými dešti, budou zajištěna stejná opatření (viz znečištění biolog. materiálem).

Po delším odstavení bazénu z provozu (14 dní) budou zajištěny odběry vzorků bazénové vody k ověření její kvality pro koupání osob.

7. Povinnosti provozovatele

 1. Určit odpovědné pracovníky obsluhy a zajistit jejich vyškolení. Osoba, vykonávající funkci obsluhy musí absolvovat školení a být držitelem zdravotního průkazu. Osoby obsluhy zařízení a plavčík musí být starší 18 let. Doklad o školení o provozu bazénů a poskytnutí první pomoci a pomoci při záchraně tonoucího je uložen u provozovatele a musí je seznámit s provozním řádem pro venkovní bazén areálu Hotelu Monínec schváleném orgánem ochrany veřejného zdraví dne 30. 6. 2019.
 2. Dohlédnout na řádné seznámení pracovníků obsluhy s technickým zařízením a Provozním řádem úpravny vody a zvláště pak s používáním chemikálií.
 3. Seznámit pracovníky před zahájením prací s problematikou práce s chemikáliemi. Dle BOZP musí být znalost problematiky prozkoušena a o zkoušce se provede zápis.
 4. Dbát u pracovníků na dodržování bezpečnostních předpisů, zvláště pak na řádném používání ochranných pracovních pomůcek a na dodržování hygienických zásad.
 5. Zajišťovat provozní hmoty, náhradní díly, revize a opravy technologického zařízení.
 6. Dohlížet na řádné vedení Provozního deníku. Provozní deník evidovat po dobu 1 roku.
 7. Teploty vody a vzduchu vyznačit na viditelném místě dle ustanovení vyhlášky 238. Ukazatel umístit na viditelném místě v areálu.
 8. Dodržovat okamžitou maximální kapacitu koupajících se osob v bazénu.
 9. Shromažďovat a likvidovat odpad, včetně likvidace obalů od chemických látek atd.
 10. Evidovat výsledky laboratorních kontrol jakosti vody pro koupání dle platné legislativy po dobu 5 let od posledního rozboru. Vyvěsit pro obsluhu důležitá telefonní spojení (policie, hasiči, první pomoc atd.).
 11. Vymezit riziková místa a omezit je (skákání do vody), zvláště u vodních atrakcí.
 12. Dohlížet a vést Zdravotní knihu (uvedení a uložení opisů rozhodnutí o povolení provozu, záznamy KHS, zdravotní průkazy zaměstnanců).
 13. Dohlížet a vést Knihu provozních zkoušek dle vyhlášky 238.
 14. Zajistit školení personálu pro poskytování první pomoci a záchraně tonoucích a první pomoci při náhlých zdravotních problémech. Doklad o zaškolení je uložen u provozovatele.
 15. Zajistit, aby se všichni pracovníci dle §28 zák. č. 262/2006 Sb. podrobili před nástupem práce vstupní lékařské prohlídce a preventivním lékařským prohlídkám dle BOZP.
 16. Vést knihu stížností a uložit ji na viditelném místě u plavčíka.
 17. Ukončit provoz při tzv. náhlých poruchách, tj. poruchy, které by mohly způsobit ohrožení zdravotních podmínek personálu a veřejnosti – např. zamoření vyšší koncentrací dezinfekčních látek v tech. zázemí bazénu.
 18. Ukončit provoz venkovního bazénu při zjištění překročení nejvyšší mezní hodnoty některého z ukazatelů jakosti bazénové vody nebo mezní hodnoty ve všech místech odběru. Venkovní bazén se uzavře do doby, než bude příčina či porucha odstraněna a kvalita.
 19. bazénové vody bude vyhovovat požadavkům pro vodu ke koupání. Mimořádné situace bránící provozu venkovního bazénu neprodleně nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 19) Zabezpečit, aby do prostoru úpravny vody neměla přístup nepovolaná osoba.
 20. Zajistit vybavení zaměstnanců vhodnými pracovními pomůckami a ochrannými prostředky.
 21. Kontrolovat nošení pracovních oděvů.
 22. Pečovat o odborné školení pracovníků pokud jde o základní hygienické a protiepidemické požadavky.
 23. Zajišťovat laboratorní odběr vzorků - u akreditované laboratoře a vyšetření a vystavení protokolu o výsledku u osoby autorizované, akreditované nebo osob, která má osvědčení o správné činnosti laboratoře dle ustanovení §6c odst. 1 zákona 258.
 24. Zajistit rozmístění lékárniček první pomoci ve strojovně a na stanovišti plavčíka a pravidelně kontrolovat jejich obsah.
 25. Na viditelném místě u vstupu do bazénu vyvěsit Návštěvní řád.
 26. Upozornit na možná rizika nevhodného chování ze strany uživatelů.
 27. Zajistit dostatečné personální obsazení provozu a trvalý dozor na místech, kde lze zvýšené riziko úrazu návštěvníků předpokládat.
 28. Zajistit, aby přítomný personál byl řádně vyškolen a dokázal v hraničních situacích poskytnout první pomoc.
 29. Trvale zajišťovat dodržování bezpečnostních zásad a neprodleně vykázat z areálu návštěvníky, kteří opakovaně tyto zásady porušují.
 30. V případě zjištění nevyhovují kvality vody obsluha bazénu informuje návštěvníky areálu a zároveň KHS.

Obsluha technologie musí být plně vyškolena, musí znát manuály k obsluze všech strojů a zařízení, § 6 zákona 258 ve spojení s vyhláškou 238, provozní řád pro venkovní bazén schválený OOVZ a další související legislativu. Provozovatel zodpovídá za školení a průběžná doškolování svých zaměstnanců pří změně nebo úpravě legislativy.

8. Povinnosti obsluhy zařízení RÚV

 1. Dodržovat všeobecné pokyny a předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, používat ochranné pomůcky pro práci s chemikáliemi.
 2. Znát a dodržovat Provozní řád úpravny vody a příslušné hygienické a bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.
 3. Řádně dohlížet na chod úpravny a řídit jej dle zkoušek jakosti vody a dle Provozního řádu.
 4. Řídit se pokyny vydanými příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
 5. Včas nárokovat potřebný materiál, chemikálie a opravy.
 6. Dodržovat správné uložení chemikálií dle Provozního řádu, na místě tomu určeném.
 7. Provádět drobnou údržbu dle svých možností a znalostí. Dbát na dobrý a bezporuchový chod zařízení.
 8. Nezasahovat do zařízení a neopravovat zařízení, pro které nemá kvalifikaci.
 9. Udržovat pořádek, čistotu a osobní hygienu na pracovišti.
 10. Řádně vést Provozní deník strojníka, každé 2 hodiny kontrola chodu dezinfekčního zařízení - záznam do deníku.
 11. UV zářiče se mechanicky čistí vícekrát denně , při každém „zážehu“ - dle pokynů dodavatele –za provozu pumpovacím zařízením, životnost zářičů je 8.000 hodin. Odečet probíhá automaticky cca životnost 1 rok.
 12. Kalibraci sond se provádí dle návodu dodavatele zařízení a je zajišťována zaměstnancem technologie 1x měsíčně.
 13. Účastnit se všech nutných školení a přezkoušení podle pokynů provozovatele.
 14. Podrobit se vstupní lékařské prohlídce a preventivním lékařským prohlídkám dle zásad B02P. Vlastnit zdravotní průkaz, který bude uložen u provozovatele.
 15. Navštívit ošetřujícího lékaře při onemocnění člena rodiny přenosnou chorobou nebo i při jiném styku s přenosnou chorobou a řídit se řádně pokyny ošetřujícího lékaře. O styku s nakažlivou chorobou i opatřením ošetřujícího lékaře neprodleně seznámit provozovatele.
 16. Řídit se pokyny provozovatele a všechny poruchy, neobvyklé události a změny v provozu neprodleně oznamovat svému přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo jeho zástupci a zaznamenat je do Provozního deníku.
 17. Při střídání směn upozornit svého nástupce na všechny mimořádné události, které při provozu nastaly, i když jsou zapsané v Provozním deníku.
 18. Zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor strojovny i ostatních prostor, které nejsou veřejnosti přístupny.
 19. Mít vhodně vybavenou lékárničku první pomoci (první pomoc zajišťuje pracovník provozovatele), kontrolovat dobu expirace jejího vybavení.
 20. V případě potřeby zavolat lékaře ústavní služby.
 21. Absolvovat odborné školení pracovníků pokud jde a poskytování první pomoci a záchrany tonoucích.
 22. Zázemí pro obsluhu bazénu pro odkládání pracovního a civilního oděvu je v kanceláři recepce – dvojitá skříň pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu.
 23. WC a umývárna, či šatna má společnou s ostatními pracovníky areálu. Servis zajišťuje společnost AKVAHELP METAL spol. s r.o.

V provozním deníku musí být min, evidováno:

 1. Záznam o skutečném denním zahájení provozu bazénu.
 2. Záznam o kontrole chodu dezinfekčního zařízení - 1 hodinu před zahájením provozu a dále nejméně každou druhou hodinu.
 3. Záznam o měření ukazatelů jakosti bazénové vody měřených na místě provozovatelem během provozu tj. 1 hodinu před zahájením provozu bazénů a každou 4. hodinu po dobu trvajícího provozu bazénů: jedná se o opis hodnot vyhodnocených na displeji měřícího zařízení Asin Aqua Profi -volný chlór, vázaný chlór, redox potenciál, teplota vody Teplotu vzduchu měříme - venkovním teploměrem u vstupu do tech. zázemí bazénu, průhlednost vody v nejhlubší části bazénu.
 4. Datum a hodina odběrů prováděných laboratorních rozborů prostřednictvím lab. ČIA.
 5. Nápravná opatření, přerušení či obnovení provozu např. při zjištěném překročení nejvyšší mezní hodnoty u ukazatele bazénové vody např. vázaný chlor, atp.
 6. Praní filtrů.
 7. Množství dopouštěné plnící vody/den.
 8. Počet návštěvníků/den.
 9. Mimořádná opatření.

9. Návštěvní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem, dodržovat jeho ustanovení a dbát bezpečnostních pokynů pověřeného zaměstnance provozovatele, dohlížejícího na bezpečný provoz bazénu. Níže uvedené pokyny, zásady a pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci tak, aby nedošlo k újmě na jejich zdraví či zdraví ostatních návštěvníků. Bazén a veškerá jeho zařízení a vybavení jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb Hotelu Monínec. Jiným osobám není bez předchozího souhlasu provozovatele vstup dovolen. Hygienické limity jsou stanoveny vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Kompletní provozní řád je dostupný na recepci Hotelu Monínec. Vstupem do areálu bere návštěvník na vědomí, že v prostoru areálu je umístěn kamerový systém za účelem zajištění bezpečnosti a dodržování návštěvního řádu.

9.1 VSTUP DO PROSTORU VENKOVNÍHO BAZÉNU
1) Vstup je dovolen pouze v provozní době. Provozní doba bazénu je:
květen - říjen 9.00–21.00
listopad - duben ZAVŘENO
2) Kapacita bazénu je 12 osob. Provozovatel má povinnost při naplnění kapacity zamezit vstup dalším možným návštěvníkům, dokud se kapacita neuvolní.
3) Podmínkou pro koupání a otevření bazénu v provozních dnech jsou příznivé klimatické podmínky, tzn. počasí, které zaručuje bezpečný a smysluplný pobyt návštěvníků. Při velmi nepříznivém vývoji počasí rozhoduje o otevření nebo uzavření bazénu provozovatel. V případě zákazu vstupu do vody pro náhlé nepříznivé počasí, jsou návštěvníci povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovatele až do zrušení zákazu.
4) Každý návštěvník je povinen se řídit ustanovením tohoto návštěvního řádu a dále pokyny zaměstnanců provozovatele.
5) Nezletilým osobám je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.
6) Bazén není určen pro samostatné používání osobami, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném užívání. Tyto osoby mohou vstupovat do bazénu pouze pod trvalým dohledem a plnou zodpovědností odpovědné osoby.

9.2 VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY BAZÉNŮ
1) Do veškerých prostor areálu mají vstup zakázán a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob. Jsou to např. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor vyvolávajícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami, osoby s obvazem na těle apod.
2) Do veškerých prostor areálu mají vstup zakázán rovněž osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, zahmyzené, pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
3) Vstup do objektu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
4) Z areálu bude vykázán návštěvník, který nedodržuje kterékoli ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců provozovatele, je zjevně pod vlivem alkoholu, návykových látek, nebo se chová jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li takový návštěvník areál na vyzvání odpovědného zaměstnance provozovatele, bude požádána o součinnost městská policie nebo Policie ČR.

9.3 POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
1) Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto návštěvního řádu a dále pokynů zaměstnanců provozovatele. V rámci vzájemné bezpečnosti se musí návštěvníci chovat ohleduplně k ostatním návštěvníkům tak, aby svým chováním nezpůsobili sobě nebo jiným osobám újmu.
2) Návštěvníci jsou plně odpovědní za své osobní věci. Provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizení věcí návštěvníků.
3) Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénu projít brodítkem a osprchovat se bez použití mycích prostředků.
4) Návštěvníci bazénu používají plavky, které musí být čisté. V trenýrkách, „kraťasech", spodním prádle a jiném oblečení, které není výlučně určené ke koupání, je zásadně vstup do bazénu zakázán.
5) Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost. Návštěvníci jsou povinni se ve vlastním zájmu pohybovat opatrně zejména na hladkých mokrých podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat se uklouznutí, popř. úrazu.
6) V prostoru ochozu bazénu lze použít pouze čistou plážovou obuv.
7) Návštěvníci jsou povinni se šetrně chovat ke všem zařízením areálu, zbytečně neplýtvat vodou.
8) Návštěvníci jsou povinni uhradit škody, které byly jimi způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku ostatních návštěvníků.
9) Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, nekázní nebo nedodržením tohoto řádu, provozovatel neodpovídá. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba ihned přivolat zaměstnance provozovatele a zdravotní službu.
10) O použití zábavných předmětů (míče, plovací pomůcky - ploutve, brýle) v bazénu rozhodne odpovědný zaměstnanec provozovatele dle momentálního počtu návštěvníků – plovací pomůcky nesmějí negativně ovlivnit jakost vody a musí být odolné vůči fyzikálně – chemickým vlastnostem vody. Plavecké pomůcky musí být dobře omyvatelné, nepoškozené.

9.4 NÁVŠTĚVNÍKŮM JE ZAKÁZÁNO
1) Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost nebo bezpečnost a pořádek ostatních návštěvníků a který ruší klid ostatních zejm. křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
2) Skákat do bazénu z ochozu. Ke vstupu do bazénu je určeno schodiště.
3) Chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti.
4) Bezdůvodné volání o pomoc.
5) Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
6) Vstupovat do bazénů se žvýkačkou, bonbonem, či jiným předmětem v puse, který by mohl návštěvník vdechnout.
7) Plivat na plochu ochozu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
8) Praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
9) Konzumace jídla a pití v bazénu a jeho bezprostřední blízkosti.
10) Kouření, stříhání vlasů, vousů a nehtů, holení.
11) Vnášet nebo používat ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
12) Zákaz vstupu se zvířaty.
13) Neoprávněné používání záchranného zařízení a předmětů první pomoci.
14) Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek, ničit vybavení areálu.

9.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.
2) Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými v prostorech areálu.
3) Návštěvníci se mohou se svými stížnostmi a podněty obracet přímo na provozovatele.

10. Závěr

Při provozu jednotlivých zařízení musí provozovatel dbát pokynů uvedených v jednotlivých návodech.
Tento provozní a návštěvní řád nenahrazuje zákon a s ním související vyhlášky a normy uvedené v bodě 2.3 tohoto provozního řádu.
Každý návštěvník je povinen dbát bezpečnostních pokynů pověřeného zaměstnance provozovatele, dohlížejícího na bezpečný provoz Bazénu.