Všeobecné obchodní podmínky 

ubytování

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB V ZAŘÍZENÍ MONÍNEC

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování uzavíranými mezi společností MONÍNEC s.r.o. (zařízení Monínec) a třetí osobou (host), jakož i na všechna další poskytnutá plnění a služby ze strany zařízení Monínec.

I. REZERVACE POBYTU V ZAŘÍZENÍ MONÍNEC

1. Provedením rezervace nabízí host zařízení Monínec uzavření smlouvy o ubytování. Přijetím provedené rezervace ze strany zařízení Monínec, které je povinno zařízení Monínec zaslat (potvrdit) hostovi, dochází k uzavření smlouvy o ubytování mezi zařízením Monínec a hostem. Na základě uzavřené smlouvy o ubytování vzniká závazek zařízení Monínec mimo jiné rezervovat pro hosta sjednaný počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek hosta této rezervace ve sjednanou dobu využít, případně zaplatit zařízení Monínec stornovací poplatek za níže uvedených podmínek v případě, že svou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
2. Rezervace je závazná a nemůže být ze strany hosta bezplatně (bez stornopoplatků) zrušena.
3. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení o rezervaci.
4. Nabídka dostupných pokojů ze strany zařízení Monínec je proměnlivá a nezávazná. Zařízení Monínec je oprávněno podle vlastního uvážení odmítnout uzavření smlouvy o ubytování hosta.
5. Host nemá právo požadovat ubytovací služby v určitém hostem vybraném pokoji. Zařízení Monínec si vyhrazuje právo stanovit omezení obvyklá v daném oboru, jako je minimální počet nocí, rezervační záruky.

II. ZÁLOHA A STORNOVACÍ POPLATKY

1. Zařízení Monínec je oprávněno po hostovi požadovat složení zálohy ve výši 50 až 100 % z celkové ceny za ubytování a poskytování dalších služeb kdykoli před ujednaným koncem doby ubytování s tím, že obvyklá záloha činí 50 % z celkové ceny za ubytování a poskytování dalších služeb (Obvyklá záloha). V případě, že záloha nebude hostem složena, je zařízení Monínec oprávněno odmítnout poskytování služeb včetně ubytování.
2. V případě, že host nedostojí svému závazku dle čl. I (1) a sjednanou rezervaci zruší, nevyužije ji nebo ji využije jen z části, je povinen zaplatit zařízení Monínec stornovací poplatek, který představuje náhradu škody způsobenou zařízení Monínec, a který činí:

  • 30 % z Obvyklé zálohy, pokud je rezervace zrušena více než 60 dní před začátkem ujednané doby ubytování;
  • 50 % z Obvyklé zálohy, pokud je rezervace zrušena v období 15 až 59 dní před začátkem ujednané doby ubytování;
  • 80 % z Obvyklé zálohy, pokud je rezervace zrušena v období 6 až 14 dní před začátkem ujednané doby ubytování;
  • 100 % z Obvyklé zálohy, pokud je rezervace zrušena 5 dní před začátkem ujednané doby ubytování; a
  • 100 % z celkové ceny ubytování a dalších objednaných služeb, pokud je rezervace zrušena 4 a méně dní před začátkem ujednané doby ubytování nebo není zrušena vůbec a host rezervaci nevyužije.

3. Zařízení Monínec vrátí hostovi zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po písemném oznámení hosta o zrušení rezervace.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za ubytování a další služby je oprávněn host zaplatit následujícím způsobem:

  • v recepci zařízení Monínec kreditní nebo debetní kartou (seznam kreditních a debetních karet, kterými je možno zaplatit cenu pobytu je k dispozici na recepci a na internetových stránkách zařízení Monínec); nebo 
  • bankovním převodem na bankovní účet zařízení Monínec, respektive účet, který zařízení Monínec hostovi sdělí s tím, že při volbě platby formou bankovního převodu je host povinen předložit potvrzení o provedené platbě před začátkem sjednané doby ubytování. Pokud ze strany hosta nebude toto potvrzení dle předchozí věty předloženo zařízení Monínec, je zařízení Monínec oprávněno odmítnout hostovi poskytování služeb včetně ubytování.

2. V ceně ubytování nejsou zahrnuty poplatky (ubytovací, rekreační atd.) stanovené obecně závaznými právními předpisy. Host je povinen tyto poplatky uhradit zařízení Monínec.

3. Pokud host zvolí platbu bankovním převodem, je zařízení Monínec oprávněno hostovi vystavit zálohový list až do celkové ceny ubytování a dalších služeb, jehož splatnost je 3 dny. Při volbě jiného způsobu platby než bankovním převodem, je zařízení Monínec je oprávněno požadovat po hostovi uvedení čísla jeho kreditní či debetní karty a to za účelem předautorizace platby.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

1. Host je oprávněn uplatňovat svá práva v pouze souladu s právními předpisy, případnými směrnicemi a předpisy pro hosty (ubytovací řád) vydanými zařízením Monínec. S případnými směrnicemi a předpisy pro hosty (ubytovací řád) má host možnost se seznámit v prostorách recepce zařízení Monínec. 
2. Host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu.
3. Host je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu ze zařízení Monínec, zaplatit celkovou cenu za ubytování a další služby včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které host nebo osoby, které ho doprovázeli, požadovali včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
4. Host je odpovědný za jakoukoli škodu, kterou způsobí nebo za škodu, kterou způsobí osoby, které ho doprovází a v souladu s vědomím hosta využívají služeb zařízení Monínec.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZAŘÍZENÍ MONÍNEC

1. Zařízení Monínec je na své náklady oprávněno hostovi poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) zařízení Monínec stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si zákazníci zařízení Monínec prodlouží ujednanou dobu ubytování, a/nebo kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok.
2. Zařízení Monínec je oprávněno poskytnuté služby své poskytnuté služby hostovi kdykoli vyúčtovat s tím, že host je povinen tyto služby uhradit bez zbytečného odkladu.
3. Zařízení Monínec je povinen poskytnout sjednané služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).

VIII. ZMĚNY SLUŽEB

1. Nabízené služby v zařízení Monínec se mohou měnit. Host je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb. 
2. Za nevyčerpané objednané služby v průběhu doby ubytování (ubytování, stravování, wellness a ostatní služby) není zařízení Monínec povinen poskytnout hostovi žádnou náhradu, a to včetně finanční náhrady.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2022. Odchylná ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být mezi zařízením Monínec a hostem sjednána výlučně písemnou formou.